Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo của Chính phủ cho biết, quá trình thực hiện cải cách hành chính thời gian qua gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta. Nhiều bộ, ngành và địa phương đã có những mô hình, sáng kiến mới được nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả. Việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính hàng năm (SIPAS) đã trở thành thước đo đánh giá khách quan chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính vẫn chưa được thể hiện một cách thường xuyên, liên tục ở một số bộ, ngành và một số địa phương. Việc kiểm tra cải cách hành chính nhiều lúc chưa hiệu quả, còn hình thức.

Xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Thái Nguyên đã tích cực thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính. Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 14 trong cả nước về Chỉ số cải cách hành chính, tăng 40 bậc so với năm 2016. Kết quả đó đến từ quyết tâm thay đổi trong công tác quản lý, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2030, cần thực hiện chiến lược số hóa với cơ sở dữ liệu dân cư tốt hơn, tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, xây dựng và tổ chức thực hiện cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, dựa trên thực tế phát triển của đất nước, ứng dụng công nghệ số vào cải cách hành chính, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính văn minh hiện đại vì lợi ích của nhân dân./.