Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Phổ Yên - đã psts 4.10
Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra và làm việc tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Đoàn đã kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các địa phương, đặc biệt là việc thực hiện công tác xây dựng văn bản, bộ phận một cửa; phòng, chống tham nhũng; dân chủ cơ sở; văn hóa công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức và công dân.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: công tác tuyên truyền chưa rõ ràng và còn hình thức; việc cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết chưa đầy đủ; niêm yết công khai chưa đúng quy định. Với những hạn chế được chỉ ra, Đoàn yêu cầu các địa phương nghiêm túc khắc phục, tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả./.