Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ODA
Điểm cầu Thái Nguyên

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 10 tháng năm 2020, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt trên 68% kế hoạch; vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài đạt khoảng 30% kế hoạch. Việc thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đạt thấp là do các nguyên nhân liên quan đến dịch COVID-19; thể chế, chính sách, quy trình, thủ tục về đầu tư công và quản lý tài chính; công tác tổ chức thực hiện ở các cấp.

Đối với Thái Nguyên, tính đến ngày 28/10, kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2020 được Chính phủ giao là hơn 437 tỷ đồng, đã giải ngân gần 267 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch; vốn ODA đã giao 156 tỷ đồng, giải ngân 94,5 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vốn ODA là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước. Chính vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, liên tục và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên trong quá trình thực hiện; khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp lý và tập trung cao độ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bố trí nguồn kinh phí đối ứng kịp thời và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch bài bản, thống nhất hơn để tạo bước tiến mới trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo và người đứng đầu trong việc thực thi các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để thúc đẩy giải ngân vốn ODA nói riêng và đầu tư công nói chung năm 2020.