thong qua ke hoach giam sat viec thuc hien cong tac quan ly nha nuoc ve an toan thuc pham tren dia ban tinh
Toàn cảnh Hội nghị

Để có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có kế hoạch thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát gồm: Tổ chức bộ máy, năng lực thực thi pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh An toàn thực phẩm tại địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; công tác xây dựng, kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng; công tác quản lý phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm ...

Với hình thức giám sát trực tiếp đối với Huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình và giám sát gián tiếp đối với thành phố Thái Nguyên, Sông Công, thị xã Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa. Thời gian dự kiến từ ngày 16/5 đến ngày 10/6/2017. Trước khi tổ chức giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại một số xã, thị trấn được giám sát trực tiếp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở, ngành, đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện giám sát để đạt được kết quả cao nhất.