Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII
Toàn cảnh hội nghị

Cho ý kiến vào các nội dung thẩm tra, các đại biểu đều thống nhất việc xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đặc biệt là các vấn đề văn hoá - xã hội thì xem xét đầy đủ đối tượng và phạm vi thụ hưởng; các căn cứ pháp lý xây dựng tờ trình, nghị quyết; vấn đề tháo gỡ khó khăn trước khi các nghị quyết được ban hành.

Đối với dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021, các đại biểu đề nghị các ngành làm rõ nguyên nhân một số kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế; giải pháp thực hiện trong năm 2021... Một số ý kiến kiến nghị của cử tri, vấn đề gắn kết giữa doanh nghiệp và các trường nghề trong việc tạo việc làm cho học sinh, sinh viên; vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động; vai trò quản lý nhà nước trong việc quản lý, sử dụng hạ tầng viễn thông... cũng được trao đổi, làm rõ tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII sắp tới./.