thai nguyen kiem tra viec lanh dao chi dao to chuc hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay Đảng bộ Khối có 65 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 3.800 đảng viên. Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Yêu cầu các chi, đảng bộ tổ chức hội nghị, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 hoàn thành trong tháng 1-2018. Song song với xây dựng kế hoạch, Đảng ủy Khối đã tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và việc xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình hành động của cấp ủy cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm này có 33/65 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6. Sau học tập, các đơn vị đã tổ chức thảo luận dự thảo, kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân.

Phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra, đồng chí Nhguyễn Văn Khoa đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy Khối trong việc tổ chức, triển khai và có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu của chùm Nghị quyết Trung ương 6. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy Khối cần tiếp tục chuyển tải đến các chi, đảng bộ, nâng cao nhận nhận thức sâu sắc về Nghị quyết. Đối với những đơn vị chưa tổ chức học tập, phải chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai bài bản, nghiêm túc; các đơn vị chưa ban hành kế hoạch, chương trình hành động thì phải ban hành theo kế hoạch đề ra trong thời gian sớm nhất…

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại đây, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền của tỉnh và các chế độ chính sách đối với cán bộ…