quan triet trien khai thuc hien cac nghi quyet chi thi ket luan cua bo chinh tri ban bi thu
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: BTN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tại hội nghị này tập trung học tập, quán triệt nội dung 3 Nghị quyết, 3 Chỉ thị, 1 Kết luận; 1 Văn bản và 1 Quy định và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Đây đều là những nội dung quan trọng, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Vì vậy đồng chí đề nghị các cán bộ chủ chốt tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận nhằm hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiên cứu kỹ và tham gia đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các văn bản của Trung ương đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên quán triệt 3 Nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51 về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Nghị quyết số 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và 3 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương gồm: Chỉ thị số 36 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Chỉ thị số 37 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 38 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”. Kết luận số 57 về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và văn bản hướng dẫn của Bộ ngoại giao về việc kiến nghị nội dung trao đổi với phía Trung Quốc trong vụ việc nhóm tàu HD8 vi phạm vùng biển Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu, có nhận thức đầy đủ về nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, quy định, văn bản từ đó vận dụng, triển khai quán triệt tới từng Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đối với Nghị quyết số 52 đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện; đối với quy định số 205 giao cho Ban Tổ chức tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn tham mưu cho tỉnh ủy để cụ thể hóa quy định này. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các cấp, chuẩn bị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh; đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo…