Thái Nguyên hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công năm 2024
Ảnh minh hoạ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực của các sở ngành, đơn vị, địa phương kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2023 tính đến hết ngày 31/1/2024 đạt 9.384 tỷ 594 triệu đồng, trong đó thanh toán kế hoạch vốn năm 2023 đạt 9.218 tỷ đồng, đạt trên 117% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2024 tổng số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Thái Nguyên là Là 5.612 tỷ 041 triệu đồng, tổng số kế hoạch vốn địa phương giao là 8.594 tỷ 975 triệu đồng. Hiện nay tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và giao tăng thêm 2.982 tỷ 934 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương cân đối. Đây là cơ sở và điều kiện quan trọng thúc đẩy quá trình triển khai các dự án, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng các lĩnh vực nhằm tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.