Thái Nguyên: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên
Lớp bồi dưỡng kiến thức góp phần thực hiện tốt các chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn

Thông qua lớp tập huấn này sẽ trang bị những kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, củng cố nâng cao, cập nhật kiến thức về tình hình dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.