Tập huấn kiến thức chương trình 135 cho người uy tín năm 2020
Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong đợt tập huấn này, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số được chuyền tải các chuyên đề chính về: Công tác dân tộc, tôn giáo và dân vận; tình hình an ninh, chính trị liên quan đến lĩnh vực dân tộc trên thế giới, trong nước và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; quy trình chăn nuôi an toàn sinh học cho gia súc, gia cầm và một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi; hướng dẫn các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt và thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Lớp tập huấn nhằm tăng cường nhận thức cho đội ngũ người có uy tín về công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước; bổ sung, cập nhật những những kiến thức mới giúp người có uy tín nâng cao năng lực, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương./.