Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số
Toàn cảnh Hội nghị

Thông tin về quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, thông tin về các hoạt động khiếu nại tố cáo, một số hoạt động trái phép của các tổ chức tự xưng, các tà đạo… là những vấn đề nổi bật được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ người uy tín tại Hội nghị cung cấp thông tin do Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 7/10. Cùng với đó là những chính sách, văn bản mới về công tác dân tộc đã được triển khai.

Thông qua đó, giúp người có uy tín hiểu rõ về các chính sách dân tộc, để vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, của địa phương; thực hiện tốt các hương ước, quy ước ở thôn bản, tổ dân phố; bảo tồn bản sắc văn hoá tín ngưỡng trong các dân tộc thiểu số./.