Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân
Đại sứ Bùi Thế Giang chia sẻ các chuyên đề trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

Đại sứ Bùi Thế Giang - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu và Bắc Mỹ, Phó chủ tịch Hội Việt - Mỹ đã chia sẻ 3 chuyên đề về: Vấn đề cạnh tranh Trung - Mỹ; Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và tình hình biển Đông trong thời điểm hiện tại. Trên cơ sở này, các cán bộ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại sẽ có nhận thức sâu sắc hơn về tình hình thế giới và đường lối đối ngoại của nước ta trong tình hình mới; qua đó góp phần tạo chuyển biến, đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian tới./.