Công tác đối ngoại nhân dân đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

9 tháng năm 2020, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả; hoạt động tuyên truyền về hội nhập quốc tế, biển đảo, biên giới, lãnh thổ, cộng đồng Asean được tăng cường; quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương nước ngoài được duy trì và nâng cao; công tác quản lý và vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; các tổ chức Hội thành viên từng bước xây dựng, kiện toàn tổ chức và phát huy sức mạnh tập thể.

Trong những tháng cuối năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chính sách đối ngoại, vận động để thành lập thêm 3 Hội thành viên và tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025./.