Sản xuất công nghiệp phấn đấu tăng bình quân 9%/năm trở lên
Các đơn vị, doanh nghiệp đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, khu vực kinh tế trong nước cũng có bước phát triển tốt: giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt trên 78 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 8,35%), gấp 1,38 lần so với năm 2020. Lũy kế 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 4,01% so với cùng kỳ. Cùng với sự phục hồi sản xuất và phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp của tỉnh được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng bình quân 9% 1năm trở lên của ngành Công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025./.