Phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bao trùm
Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022.

Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị ngày 24/1/2022 về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã xác định 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Ngay sau khi Nghị quyết 06 được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ với mục tiêu cụ thể. Với mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á; xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.

Tỉnh Thái Nguyên có 13 đô thị, tỷ lệ đô thị đạt hơn 36% diện tích, đến năm 2025 các đô thị hiện sẽ không ngừng mở rộng và sẽ có thêm 6 đô thị mới. Ngay sau khi thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai các bước tiếp theo thực hiện mời tham gia thi tuyển ý tưởng quy hoạch đô thị mới phố đi bộ, trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên đặt mục tiêu dự án hoàn thành trước năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất để đưa Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề điểm nghẽn để quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng cũng nêu rõ, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị là một động lực phát triển; điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, quản lý tốt đô thị, phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bao trùm.