Phát huy vai trò của các tổ chức hội trong Chương trình OCOP
Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến, đề xuất nhằm phát huy vai trò của các tổ chức hội trong Chương trình OCOP, như: cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích đa dạng các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu; cần đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; quan tâm tới công tác đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời, cần bổ sung thêm tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP; đơn giản hóa hồ sơ dự thi; đề nghị tỉnh hỗ trợ các chủ thể là hội viên của các tổ chức hội tạo lập và phát triển các sản phẩm OCOP…

Trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật sẽ có văn bản gửi tới UBND tỉnh để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham gia Chương trình OCOP của các tổ chức hội trong thời gian tới./.