Phấn đấu mục tiêu tăng trường GRDP đạt 8,5%
Thái Nguyên phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, việc chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò bản lề cho thành công của cả giai đoạn 2021-2025.

Với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường thu hút đầu tư xã hội, nguồn vốn FDI; Tăng cường nắm bắt tình hình doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.