Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ
Lớp cao cấp lý luận chính trị góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tham gia khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội và các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn khác. Qua đó, giúp cán bộ nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý./.