Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát năm 2018, sau khi làm việc với 83 dự án, các sở, ngành liên quan đã đề nghị tỉnh cho phép 40 Dự án tiếp tục triển khai; kiến nghị thu hồi, chấm dứt các hoạt động đối với 43 Dự án; đến nay 39/43 Dự án đã có quyết định thu hồi, 4 Dự án còn lại đang chờ quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những tồn tại trong quá trình kiểm tra, rà soát, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quyết toán; giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, vấn đề hỗ trợ các Dự án đủ điều kiện tiếp tục được triển khai thực hiện với việc điều chỉnh quy mô, tiến độ cho phù hợp; việc thực hiện quy trình thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và hủy bỏ quyết định, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các Dự án chậm tiến độ cũng được các đại biểu chú trọng đề cập.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quan điểm: kiên quyết thu hồi, hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các Dự án không thực hiện đúng cam kết, quá chậm tiến độ, không có khả năng triển khai. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, đồng chí giao sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành Chỉ thị về kiểm tra, rà soát các Dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các Dự án Khu dân cư, khu đô thị.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành thống nhất kết quả kiểm tra để sớm thống kê, phân loại chi tiết các dự án và đề xuất phương án giải quyết. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ quyết toán Dự án theo quy định; rà soát các căn cứ pháp lý để xác định thời điểm áp dụng cho phù hợp đối với từng dự án.