hoi thao ve chinh sach khuyen khich phat trien nong nghiep
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Bá Hoàng

Theo dự thảo, với 5 chương và 20 điều, Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp. Đối tượng áp dụng gồm các cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia hoạt động hợp tác, liên kết và liên quan đến việc thực hiện chính sách khuyến khích liên kết, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị định. Đồng thời, tham gia một số ý kiến liên quan đến tính pháp lý và thời gian thực hiện của các hợp đồng hoặc dự án liên kết đầu tư; việc bổ sung quyền của tổ hợp tác; định mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã chi phí đánh giá, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp liên kết; vấn đề hỗ trợ kinh phí cho các dự án thực hiện ở vùng biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn và dự án công nghệ cao; việc dồn điền đổi thửa và thành lập vùng sản xuất hàng hóa tập trung; cơ chế đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp, các cơ quan tham mưu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong nội dung Nghị định để trình Chính phủ và ban hành trong thời gian tới. Việc ban hành Nghị định này sẽ bổ sung các quy định cụ thể về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan Trung Ương và chính quyền địa phương. Đồng thời, xây dựng các chính sách mới mang tính khả thi, không trùng lặp và có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn.