hoi nghi truc tuyen gop y cac du thao van ban cua trung uong
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến vào 2 nội dung chính, gồm: dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 04, ngày 6/10/2014 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Tờ trình và Quy định của Ban Bí thư; Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, khá hoàn chỉnh; tuy nhiên, đại biểu cũng đề xuất sửa chữa, bổ sung một số từ ngữ; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy cấp trên khi thực hiện nội dung bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội; xem xét cụ thể phương pháp tiến hành việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư cấp ủy; không nhất thiết cần có số dư khi bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở;...

Về Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các đại biểu đã thông tin cụ thể về phương án sắp xếp tại địa phương mình và đề nghị xem xét chế độ chính sách cho cán bộ, công chức sau khi thực hiện sắp xếp; Trung ương cần cụ thể hóa quy trình sắp xếp và có hướng dẫn cụ thể;...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cơ bản nhất trí với các dự thảo, đồng thời có ý kiến về việc lấy phiếu giới thiệu bí thư đối với trường hợp Đại hội bầu trực tiếp bí thư; đề nghị có cơ quan cung cấp phần mềm kiểm phiếu thống nhất trong toàn quốc; có quy định thời gian lộ trình việc sắp xếp tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đề xuất giao, phân cấp cho các tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau khi sắp xếp; Trung ương sớm chỉ đạo các Bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể để triển khai kịp thời việc sắp xếp;...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở tiếp thu, đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị, đồng chí giao cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh các dự thảo để trình Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.