Thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; Văn bản của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện việc thành lập Ban chỉ đạo, Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên.

Việc thành lập Ban chỉ đạo sẽ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn hiệu quả.

Tại hội nghị cũng xem xét và thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tổ chức cán bộ và nhiều nội dung quan trọng khác.