Giám sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Toàn cảnh buổi khảo sát.

Theo báo cáo, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tính đến hết ngày 31/12/2023 là 59 đơn vị, giảm 5 đơn vị so với năm 2018. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là 1.550 người, bằng với số lượng năm 2018. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: việc sáp nhập các đơn vị trường khó khăn trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các điểm trường lẻ, xa trung tâm; các đơn vị còn thiếu biên chế so với yêu cầu nhiệm vụ; số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ít, do điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn khó khăn....

Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, trong đó có việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn./.