doan kiem tra ban tuyen giao tinh uy lam viec tai pho yen
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian qua, Đảng bộ thị xã Phổ Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước cho cán bộ chủ chốt cấp thị xã và cấp xã, phường; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch học tập, chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, đã có 232 tập thể và 756 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều tập quán lạc hậu, cưới hỏi, ma chay tốn kém…đã được loại bỏ thay vào đó là cách làm mới văn minh, tiến bộ; đời sống tinh thần của người dân được nâng cao và đã hình thành lớp con người mới cơ bản đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phi vật thể trên địa bàn luôn được chú trọng; đến nay, Phổ Yên đã có 31/64 di tích được công nhận xếp hạng; trong giai đoạn 2011 – 2015, thị xã đã xây dựng được 78 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, nâng cấp 21 nhà văn hóa; 100% xã, phường có điểm vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao; các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn luôn được kiểm tra và quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý những đạo lạ, lệch lạc...

Tại hội nghị, UBND thị xã đã nêu lên những khó khăn và tồn tại trong công tác thực hiện, đề nghị Tỉnh sớm xem xét, giải quyết; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư nguồn vốn để điạ phương từng bước đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa đảm bảo phục vụ đời sống, tinh thần của người dân; có kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Ban Thường vụ tỉnh ủy; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, ban hành hệ thống văn bản phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương; chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa trong toàn Đảng bộ./.