Công văn nêu rõ:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 359-TB/TU ngày 27/5/2021; UBND tỉnh thông báo điều chỉnh quy định kiểm soát dịch COVID-19 đối với lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa ra vào tỉnh, cụ thể như sau:

Tại Công văn số 2352/UBND-KGVX ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 có quy định: “1.3. Đối với lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu... cho các doanh nghiệp: Yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này”.

Nay điều chỉnh như sau:

Đối với lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ các vùng có dịch đến tình Thái Nguyên: Yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa vào tỉnh Thái Nguyên phải xây dựng và thực hiện nghiêm phương án vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa, đảm bảo an toàn cho lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa theo đúng hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa (Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế) và các quy định khác có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này./.