Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư:

Ngày 09/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4500/UBND-CNN. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địaphương liên quan thực hiện một số nội dung sau: Rà soát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định về đánh giá tác động môi trường; tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về những dự án đầu tư đã triển khai nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh, kèm theo phương án đề xuất xử lý, khắc phục tồn tại đối với từng dự án theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng:

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4571/UBND-CNN. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những nội dung sau: Kiên quyết ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thống kê, báo cáo thực trạng diện tích rừng tự nhiên bị phá trong thời gian qua (từ năm 2016 đến nay), làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền các ngành chức năng và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên; tăng cường kiểm tra, truy quét các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định các đường dây, đầu nậu để có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên đã triển khai trong thời gian qua; tạm dừng triển khai cải tạo để trồng rừng đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, đồng thời ưu tiên áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng, nhằm đảm bảo duy trì và phát triển rừng tự nhiên hiện có.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ:

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4572/UBND-CNN. UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Phương án Quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở giết mổ và đối tượng liên quan về nguy cơ, tác hại của việc tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ; các chế tài xử lý khi phát hiện hành vi trên; thông tin về đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác các hành vi vi phạm; đồng thời tổ chức cho các cơ sở giết mổ ký cam kết không thực hiện tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, công bố, công khai các cơ sở giết mổ đã ký cam kết trên địa bàn; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ trong việc giám sát hoạt động của các lò mổ, kiểm soát giết mổ tại các lò mổ; kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh các sản phẩm thuốc an thần dùng trong thú y.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020:

Ngày 10/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND.

Mục đích, yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy với hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu, cụm công nghiệp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để xảy ra tình trạng sản xuấttrái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành và đạt được các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ nội dung đã được nêu trong Đề án"Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020".

Tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Đại học Thái Nguyên căn cứ vào nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế ởđơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình kết quả, báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND và Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạnma túy, mại dâm theo quy định.

Triển khai tuần lễ “Dinh dưỡng và phát triển”

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND.

Mục tiêu: Nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng nhằm thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe; hướng dẫn người dẫn biết cách lựa chọn, chế biến và sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm sẵn có tại gia đình và địa phương; đảm bảo đủ dinh dưỡng, cân đối và hợp lý đối với sức khỏe, phòng chống bệnh không lây nhiễm có liên quan đến dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

Nội dung hoạt động:

Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tính sẵn có, thường xuyên, liên tục, cung cấp ổn định, vững bền để mọi người dân dễ dàng tiếp cận được nguồn lương thực thực phẩm cần thiết, bổ dưỡng và an toàn trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm cho các hộ gia đình và từng cá nhân. Tăng cường đưa các kỹ thuật mới, đưa giống mới vào trồng trọt, chăn nuôi để sản phẩm có giá trị và năng suất cao, áp dụng kỹ thuật bảo quản và chế biến sau thu hoạch tới mọi gia đình để đảm bảo an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng.

Hướng dẫn, vận động, khuyến khích người dân chủ động phát triển sản xuất VAC gia đình gẵn với ý thức giữ gín bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững; ứng dụng giống mới, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hợp lý để tạo ra nguồn thực phẩm an toàn giúp cải thiện chất lượng bữa ăn và tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình ở những vùng khó khăn, vùng thường chịu ảnh hưởng của thiên tai, lụt bão để tạo ra nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn, đa dạng, giàu dinh dưỡng.

Nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng cho người dân nhằm thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe: Chăm sóc dinh dưỡng sớm trong 1000 ngày đầu đời của trẻ, ăn uống đầy đủ và cân đối theo nhu cầu lứa tuổi; lựa chọn, chế biến và sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm sẵn có tại gia đình và địa phương; tổ chức bữa ăn đa dạng từ nhiều loại thực phẩm, đảm bảo đủ dinh dưỡng, cân đối và hợp lý; thực hiện ăn uống hợp lý, dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường hoạt động thể lực để phòng chống các bệnh mãn tính không lây, thừa cân béo phì, suy dinh dưỡng thấp còi, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

Tăng cường các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó thảm họa thiên tai, chủ động chống đói nghèo, đảm bảo an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các hoạt động và kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trong Tuần lễ này.

Khuyến khích người dân tham gia, ủng hộ chính quyền các cấp đầu tư phát triển nông thôn mới tạo ra kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại nhất là đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế gia đình và phát triển xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân; dịch vụ y tế và giáo dục được cải thiện, người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, có đời sống văn hóa lành mạnh và môi trường sống xanh, sạch.

Giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV:

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4590/UBND-TH. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, kiểm tra cụ thể và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết đối với những ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV; tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết cụ thể, tránh trả lời chung chung.

Đối với những ý kiến, kiến nghị cử tri đã phản ánh, cơ quan, đơn vị được phân công trả lời phải kiểm tra, xác minh làm rõ việc phản ánh của cử tri là đúng hay không đúng; nếu đúng phải làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp, cam kết tiến độ thực hiện; nếu không đúng cần phải chỉ rõ và có giải thích phù hợp để cử tri được biết; những nội dung không thuộc thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền giải quyết, phải kịp thời tham mưu, đề xuất hướng giải quyết để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan trả lời hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời.

Tổ chức thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự án luật; thống nhất nội dung tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về những lĩnh vực thuộc ngành, địa phương, đơn vị quản lý. Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành được Đoàn ĐBQH tỉnh mời tham gia buổi làm việc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Lãnh đạo UBND trước Kỳ họp thứ 4 vào ngày 17/10/2017 bố trí thời gian tham dự đúng thành phần, đúng giờ.