Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4090/UBND-KGVX.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), vận động người dân thường xuyên chủ động loại bỏ các dụng cụ phế thải, dụng cụ chứa nước đọng, đậy kín các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước bình hoa để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước để cá ăn lăng quăng (bọ gậy), đảm bảo việc phòng bệnh sốt xuất huyết bền vững.

Sở Y tế: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã kiện toàn và duy trì ổn định mạng lưới cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết, thành lập tổ diệt bọ gậy ở các xã, phường, thị trấn cũng như hướng dẫn người dân cách xử lý các dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng (bọ gậy). Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội xung kích để đảm bảo hoạt động thực chất và có hiệu quả; chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt việc giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Triển khai tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, đảm bảo 100% các hộ gia đình và các phòng, các tầng trong nhà được phun theo chỉ định của ngành Y tế và phun 2 - 3 lần cách nhau từ 7- 10 ngày để xử lý triệt để ổ dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan, bùng phát trên diện rộng của dịch bệnh; tổ chức tốt công tác chẩn đoán, thu dung điều trị bệnh nhân và phân tuyến điều trị để tránh quá tải và hạn chế thấp nhất tử vong; tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao. Thực hiện xử phạt các cơ sở, hộ gia đình không hợp tác phòng chống dịch theo quy định.

Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch, phối hợp tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành các cấp trong phòng chống dịch bệnh và truyền thông thay đổi hành vi của người dân để thực hiện diệt lăng quăng (bọ gậy), nằm màn tránh muỗi và áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng.

Sở Tài chính tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí cho các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, bao gồm kinh phí mua hóa chất, máy phun, kinh phí cho giám sát, trả công người đi phun hóa chất, bồi dưỡng người tham gia chống dịch và các hoạt động phòng chống dịch khác.

Biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND với mục đích: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. Thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện một số việc sau:

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xây dựng hướng dẫn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để triển khai thực hiện có kết quả việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Nguyên và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh nội dung tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để tổng hợp.

Tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường

Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4027/UBND-CNN. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 đối với từng chỉ số thành phần theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện xây dựng Bộ chỉ số trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ số thành phần và tài liệu kiểm chứng kèm theo; tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tính toán thí điểm Bộ chỉ số của tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08 tháng 10 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khảo sát, triển khai thí điểm phần mềm phục vụ chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4045 /UBND-TH. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung đề xuất của Viễn thông Thái Nguyên về việc khảo sát, triển khai thí điểm phần mềm phục vụ chính phủ điện tử: Hệ thống Cổng thông tin Portal của tỉnh Thái Nguyên với công nghệ mới, song song với Cổng thông tin điện tử hiện có; thử nghiệm Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông mức độ 3,4 (VNPT-iGate) và Hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông 4 cấp (VNPT-iOffice) tại 3 huyện: Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai và trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc 3 huyện.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ; UBND các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa; Trung tâm Thông tin tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Viễn thông Thái Nguyên thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm chặt chẽ về thủ tục, phù hợp với thực tiễn, không chồng chéo với những phần mềm hiện có, không làm phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện thí điểm, phù hợp với xu hướng phát triển và định hướng chỉ đạo của tỉnh về triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn.

Yêu cầu Viễn thông Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung đã cam kết; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2017.

Bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4049/UBND-TH. UBND tỉnh giao Công ty Điện lực Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND thị xã Phổ Yên cùng các đơn vị liên quan thống nhất giải quyết dứt điểm việc bàn giao lưới diện hạ áp nông thôn trên địa bàn thị xã Phổ Yên với nội dung cụ thể như sau:

Đối với những công trình điện chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu không có hồ sơ theo quy định: Yêu cầu khẩn trương hướng dẫn các bên liên quan trình tự các bước để thống nhất phương án hoàn tất hồ sơ tổ chức giải quyết dứt điểm việc bàn các công trình điện hạ áp nông thôn theo quy định hiện hành, xong trước tháng 12/2017.

Đối với những công trình điện đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt giá trị tài sản giao nhận: Yêu cầu khẩn trương hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để bàn giao, hoàn trả vốn trong năm 2017, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4070 /UBND-CNN. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung, ý nghĩa, mục tiêu của Hội chợ trên, thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, làng nghề; vận động các đơn vị đăng ký tham gia gian hàng nhằm thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hội trợ.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4047/UBND-TH. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả; thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc hệ thống thư viện công cộng và mạng lưới Bưu điện Văn hóa xã trong quá trình thực hiện Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 27/9/2017)ban hành Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án BMGF-VN tại hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; phối hợp kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.