* Đẩy nhanh việc thực hiện các Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020

Tại Công văn số 4422/UBND-CNN ngày 4/10, UBND tỉnh chỉ đạo:

Để đẩy nhanh việc thực hiện các Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng kế hoạch, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp được giao của địa phương năm 2017. Xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tại địa phương.

Đẩy nhanh quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy hoạch cánh đồng lớn. Trong năm 2017 - 2018, xây dựng điểm vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao tại mỗi địa phương theo Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 của UBND tỉnh; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại các Vùng sản xuất tập trung.

Khẩn trương triển khai thực hiện Phương án quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh thái nguyên năm 2017 tại địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên theo đúng mục tiêu trong các Đề án (trong đó, cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện từng chính sách và so sánh với các tỉnh trong cả nước); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên diện tích đất lúa theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2017.

* Triển khai Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Tại Công văn số 4432/UBND-CNN ngày 5/10, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị định 90/2017/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ thẩm quyền quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP thực hiện nghiêm việc xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn, vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ thẩm quyền quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP, thực hiện nghiêm việc xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn, vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn quy định tại Điều 7, Điều 8, của Nghị định 90/2017/NĐ-CP.

Đối với công tác phòng, chống bệnh dại động vật: Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc quản lý đàn chó nuôi, rà soát, thống kê số lượng chó nuôi trước đợt tiêm phòng; quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý và thực hiện xử phạt nghiêm túc đối với các hành vi: không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng,...

* Phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động

Ngày 6/10, UBND tỉnh có Công văn số 4459/UBND-KGVX về việc phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động.

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; tiếp tục triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn; tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn các địa phương trong việc thống kê, báo cáo, lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động.

* Tăng cường quản lý lễ hội, hội chọi trâu và các hình thức chọi trâu

Ngày 4/10, UBND tỉnh có Công văn số 4414/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường quản lý lễ hội, hội chọi trâu và các hình thức chọi trâu.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện việc quản lý, tổ chức lễ hội theo yêu cầu tại Công văn số 3982-BVHTTDL-VHCS ngày 20/9/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan; không cấp phép, tổ chức hội chọi trâu, trò chơi trâu húc nhau vì mục đích thương mại, không phải là lễ hội truyền thống.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội của địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

* Bàn giao công trình và lao động công trình cấp nước sinh hoạt xã Thịnh Đức

Ngày 3/10, UBND tỉnh có Công văn số 4392/UBND-CNN về việc bàn giao công trình và lao động công trình cấp nước sinh hoạt xã Thịnh Đức.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Giao Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tiếp nhận nguyên trạng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên để quản lý vận hành công trình.

Về lao động: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thống nhất với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên bàn giao 50% số lao động (05 người) đang làm việc tại công trình cấp nước xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên; số lao động còn lại (05 người) Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn có kế hoạch bố trí công việc cụ thể thuộc đơn vị./.