Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2614/UBND-CNN về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện những nội dung sau:

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Khẩn trương rà soát sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát, cụ thể hóa các quy định, điều kiện kinh doanh theo quy mô doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

Thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong cùng một vấn đề để không gây khó khăn và bất lợi cho doanh nghiệp; ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, kết hợp phương thức thanh toán điện tử.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát chức năng, nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ công trong phạm vi lĩnh vực quản lý, đề xuất lộ trình thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công phù hợp cho các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thực hiện, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tập trung đào tạo nguồn nhân lực những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế dành khu đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu, cụm công nghiệp.

Quán triệt sâu sắc mục tiêu và các nguyên tắc chủ đạo của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng thời hạn và có hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch hành động số 61/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, bổ sung để cụ thể hóa Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35 theo các nội dung tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp; chấm dứt thái độ sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ; áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xãkhẩn trương thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của đơn vị mình trong Quý III năm 2017 để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại Hội nghị đánh giá kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 06 tháng đầu năm 2017. UBND tỉnh yêu cầu:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã:

+ Tổ chức lựa chọn 01 xóm thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 để xây dựng điểm “xóm nông thôn mới kiểu mẫu” làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung công việc còn thiếu, hạng mục công việc cần làm và nhu cầu kinh phí để đảm bảo hoàn thiện tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/7/2017.

+ Rà soát tiến độ thực hiện của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thiện tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí của tỉnh từ nay đến cuối năm 2017, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 13/7/2017.

- Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh:

+ Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo, Kế hoạch; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo hướng đánh giá cụ thể kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong 6 tháng đầu năm 2017, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2017 đã đề ra.

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; làm việc cụ thể với từng huyện, thành phố, thị xã về các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, cương quyết các công việc cần thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh (dự kiến ngày 15/7/2017).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định phân công cụ thể, rõ trách nhiệm cho các Sở, Ban, ngành của tỉnh giúp đỡ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và các doanh nghiệp giúp đỡ các xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền về quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành phụ trách chỉ đạo khẩn trương xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10/7/2017.

Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2596/UBND-CNN về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo quy định; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp...

3. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2265/UBND-CNN ngày 09/6/2017 về việc đề xuất dự án xây dựng mô hình thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, các sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã ưu tiên bố trí kinh phí đã được phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cho công tác bảo vệ môi trường.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2536/UBND-KGVX về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn); thời hạn cấp thẻ Bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

2. Thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người dân tộc thiểu số sống tại vùng khó khăn theo danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg và người dân tộc thiểu số thuộc 07 xã khu vực II theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (gồm: Thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Quân Chu, xã An Khánh, xã Bình Thuận, xã Tân Thái, huyện Đại Từ; xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ; xã Tân Đức, huyện Phú Bình); thời hạn cấp thẻ Bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.

Trường hợp trong thời gian từ 01/7/2017 đến 30/9/2017 danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn được ban hành có sự thay đổi thì thẻ Bảo hiểm y tế đã cấpcho các đối tượng vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2017.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2557/UBND-KGVX. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; phát động, hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy, tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, tham mưu xem xét, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy theo quy định.

- Tăng cường hoạt động quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền đối với các tình huống phát sinh phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các cơ sở cai nghiện ma túy đẩy mạnh thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng. Rà soát, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phù hợp với khả năng huy động nguồn lực thực hiện; xây dựng và triển khai phương án đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ trong các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Y tế tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý, giám sát và thực hiện tốt việc điều trị cho người nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm và điều trị tại gia đình, cộng đồng.

4. Công an tỉnh đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, phòng ngừa, không để hình thành các tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép các loại chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương quản lý chặt chẽ tình hình người nghiện ma túy và người sau khi cai nghiện ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn. Có biện pháp quản lý chặt chẽ, phù hợp đối với người nghiện, người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho những người sau cai nghiện, những người đang điều trị cai nghiện, điều trị thay thế bằng methadone tìm việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2566/UBND-NC về việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, Ban, ngành khi được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Sở Tư pháp khi thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh phải thẩm định cả phần thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.

Kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo điện tử Công lý

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2598/UBND-TH về việc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo điện tử Công lý.

Ngày 27 và 28/6/2017, Báo điện tử Công lý có bài: Dự án Nghĩa trang liệt sĩ TP.Sông Công (Thái Nguyên) - Bài 1: Nhiều khuất tất trong thực hiện GPMB; Dự án Nghĩa trang liệt sĩ TP. Sông Công, Thái Nguyên - Bài 2: UBND Thành phố bao che sai phạm?

Sau khi xem xét, UBND tỉnh giao UBND thành phố Sông Công, phối hợp với các các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh làm rõ nội dung báo phản ánh; thống nhất biện pháp giải quyết (nếu có); báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 15h00’ ngày 30/6/2017 đồng thời thông tin phản hồi đến cơ quan báo theo quy định.