Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2016, Đảng ủy Đài PT-TH Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị và phổ biến tới tất cả các Chi bộ trực thuộc để đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đảng ủy Đài cũng tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị lồng ghép với học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện tốt Chỉ thị 05. Theo đó, các Chi bộ thuộc Đảng ủy Đài đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong phòng lựa chọn một nội dung công việc cụ thể để đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây được xem là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

da ng u y da i pt th tha i nguyen sinh hoa t chuyen de ho c ta p la m theo tu tuo ng da o du c phong ca ch ho chi minh nam 2017 32558
Trong dịp này, Đảng ủy Đài PT-TH Thái Nguyên trao thưởng cho 3 chi bộ và 8 đảng viên có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Ảnh: Văn Minh

Trong dịp này, Đảng ủy Đài PT-TH Thái Nguyên trao thưởng cho 3 chi bộ và 8 đảng viên có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.