Đại học Thái Nguyên: Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
Đại học Thái Nguyên đã thành lập 12 tổ dư luận để nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho đoàn viên, sinh viên.

Thực hiện Nghị quyết số 35, thời gian qua, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã thường xuyên giáo dục chính trị trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các đợt sinh hoạt chính trị. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng cho hơn 6.000 lượt cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên tham dự. Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên đã tích cực triển khai luật An ninh mạng, định hướng cho học sinh, sinh viên lựa chọn các thông tin phù hợp trên mạng Internet; Thành lập 12 tổ dư luận để thực hiện việc tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho đoàn viên, sinh viên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị của đoàn viên, sinh viên./.