Biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ II
Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Những năm gần đây, các phong trào thi đua yêu nước đã được huyện Võ Nhai đổi mới và đẩy mạnh thực hiện trên tất cả các lĩnh vực với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Thực hiện cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện Võ Nhai đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được khen thưởng./.