Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo ở các xóm đặc biệt khó khăn