Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giám định Tư pháp
Toàn cảnh tại điểm cầu Thái Nguyên

Luật Giám định tư pháp năm 2020 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực từ 1/1/2021. Theo đó, những nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung của Luật giám định tư pháp năm 2020 như: phạm vi của giám định tư pháp; bổ sung tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực khoa học hình sự đó là Phòng giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công nhận và đăng tải danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; trưng cầu giám định và thời hạn giám định tư pháp…

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật này, ngày 24/9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1450 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp năm 2020 với 9 nhóm nhiệm vụ: Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan tới giám định tư pháp và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật./.