Hội nghị triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên - đã psts 15.7
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các nhiệm vụ triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo đảm đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Các sở, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo; đáp ứng các yêu cầu triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo ý tưởng lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù và thực trạng phát triển tỉnh Thái Nguyên; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; các phương án, ý tưởng quy hoạch và phát triển tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị đơn vị tư vấn cần xem xét các chỉ tiêu về các mặt kinh tế - xã hội; phân tích tiềm năng, hạn chế đánh giá đúng thực trạng về vị thế và nội lực của tỉnh Thái Nguyên để xây dựng, lập quy hoạch phát triển trong thời gian tới...

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng. Việc quy hoạch lần này được xây dựng trên cơ sở những quy định pháp lý mới với cách tiếp cận và phương pháp tích hợp liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Chính vì vậy, cần có sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành liên quan trong công tác phối hợp để công tác khảo sát, lập quy hoạch đạt kết quả cao nhất. Cụ thể, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ góp ý vào Báo cáo bằng văn bản chính thức, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tham mưu trước ngày 20/7; Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc, phản biện trên cơ sở khoa học, tham vấn các ý kiến của chuyên gia và triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh theo đúng tiến độ. Kết quả này sẽ là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương trong thời gian tới./.