trien khai cong tac bao hiem cuu chien binh va huu tri thanh pho thai nguyen 2017 2018
Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, công tác bảo hiểm sinh mạng cá nhân và tai nạn con người đối với cán bộ hưu trí, mất sức lao động, hội viên Người cao tuổi, hội Cựu chiến binh và thân nhân hội viên Hội Cựu chiến binh đã đạt được kết quả cao.

Tính đến tháng 4/2017, Bảo Việt Thái Nguyên đã giải quyết gần 1.450 vụ bồi thường cho các đối tượng tham gia bảo hiểm qua Hội Cựu chiến binh và các xã phường trong đó Bảo Việt Thái Nguyên đã tiến hành bồi thường hết mức trách nhiệm bảo hiểm. Năm 2017 - 2018, để đảm bảo quyền lợi với khách hàng, Bảo Việt Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm tốt công tác giải quyết quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, nâng cao chất lượng phục vụ, chi trả tiền bồi thường nhanh chóng, đúng chế độ.