Triển khai Chương trình hành động phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ
Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nghị quyết số 11 đã xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố vai trò "phên dậu" và "lá phổi" đối với đất nước của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thời gian tới.

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 96 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động. Chương trình hành động của Chính phủ đã xác định các mục tiêu và 21 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường của Vùng đến năm 2030, trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 9%; quy mô kinh tế Vùng đến năm 2030 đạt 2.100 nghìn tỷ đồng: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 140 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 2 - 3%/năm, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng khoảng 54 - 55%... Phấn đấu đến năm 2045, Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chương trình hành động đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa thành 17 nhiệm vụ, đề án, 33 dự án liên vùng, kết nối và phân công cho các bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể.

Triển khai Chương trình hành động phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ

Hội nghị cũng đã Công bố quyết định 999 ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2011 - 2025.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham luận làm rõ tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư phát triển; các giải pháp để thực hiện Nghị quyết 96 của Chính phủ thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu: "Chúng tôi thấy rằng đây là một cơ hội hết sức quan trọng, giúp cho chúng tôi tới đây sẽ xây dựng chương trình của tỉnh để triển khai Nghị quyết 11 trong bối cảnh phải liên kết một cách chặt chẽ với các tỉnh bạn để khơi thông được thế mạnh của mình, nên chúng tôi rất muốn kết hợp một sản phẩm du lịch giữa Thái Nguyên và Lào Cai làm sao vừa du lịch về nguồn nhưng vừa được thưởng thức những danh lam thắng cảnh và những sản phẩm du lịch xuất sắc của tỉnh Lào Cai".

Triển khai Chương trình hành động phát triển Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ
Triển lãm ảnh nghệ thuật “Vùng Trung du miền núi phía Bắc: Tiềm năng và cơ hội”, giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong khuôn khổ hội nghị, cũng diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật “Vùng Trung du miền núi phía Bắc: Tiềm năng và cơ hội”, giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào trong vùng.