Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06
Tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án số 06

Sau 2 năm thực hiện Đề án 06, các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được phân công, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được bảo đảm; nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của Đề án được nâng lên. Trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và các điều kiện cần thiết phục vụ thực hiện Đề án 06 được quan tâm triển khai. Công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện Đề án 06 được tăng cường; công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án được thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tỉnh phối hợp tốt với Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ để xây dựng 21 mô hình điểm thực hiện Đề án 06, đến nay 10 mô hình cơ bản hoàn thành, 11 mô hình đang thực hiện theo lộ trình.

Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần cải cách TTHC, tiết kiệm ngân sách nhà nước và phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đáng chú ý: đã hoàn thành nhập 100% dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh (xong trước 47 ngày so với Kế hoạch được giao); làm sạch 100% dữ liệu an sinh xã hội; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai; hoàn thành tích hợp 53/53 Dịch vụ công thiết yếu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên và kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dữ liệu; hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống ở cả 3 cấp; hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chíp cho những người đủ điều kiện trên địa bàn (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ Công an)…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc gặp phải; bố trí đầy đủ cán bộ, kinh phí thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; tập trung đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Tập trung chuyển đổi quy trình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn;…

Nhân dịp này, đã có 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án số 06./.