Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận về 2 dự án luật
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gồm có 8 chương và 98 điều. Theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới để phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị; đồng thời, cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước. Trong phiên làm việc buổi sáng, đa số các đại biểu đều nhất trí với Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, cho rằng việc thay đổi phạm vi và cơ chế thi đua khen thưởng là cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, công tác thi đua khen thưởng hiện còn những vướng mắc trong quá trình thực hiện, ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, chính vì vậy, các đại biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo cần xem xét, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị... Đáng chú ý, dự án Luật lần này bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để khen thưởng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Đoàn Thị Hảo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ sự đồng tình, tán thành và cho rằng hình thức khen thưởng này là sự tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh: "Hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” là hoàn toàn phù hợp với truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; quan trọng hơn đó là giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; động viên, khích lệ lực lượng thanh niên xung phong thời kỳ mới, tiếp tục cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Dự thảo Luật này gồm gồm 8 chương, 50 điều, trong đó kế thừa, chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh hiện hành. Thảo luận nhiều nội dung về dự án Luật này, các đại biểu đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến chính sách của Nhà nước đối với phát triển điện ảnh, các hình thức phổ biến phim, đặc biệt là quy định hậu kiểm với phim phổ biến trên không gian mạng, tiêu chí phân loại phim, quỹ hỗ trợ sản xuất phim, quyền và nghĩa vụ của diễn viên phải giữ gìn hình ảnh trước công chúng... Về hai dự án Luật này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong quá trình thảo luận./.