Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn
Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, đến nay, 22/23 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đều đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động công đoàn đã hướng về cơ sở, tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Nội dung, phương thức hoạt động nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác tài chính, kiểm tra đã đạt được những kết quả khả quan; các hoạt động xã hội từ thiện đã tạo ra hiệu ứng tốt trong công nhân, viên chức, lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở chưa phát huy hết vai trò tham mưu chỉ đạo tổ chức hoạt động công đoàn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo triển khai hoạt động theo hướng quyết liệt, kịp thời, hướng vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp…/.