Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong hoạt động công đoàn
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong hoạt động công đoàn.

Khối thi đua công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 17 đơn vị với trên 15.800 đoàn viên công đoàn. Năm 2022, vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, công đoàn các đơn vị trong khối đã bám sát chương trình hoạt động, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, từ đó đã có trên 2000 sáng kiến của đoàn viên công đoàn trong khối được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất. Công đoàn cơ sở hỗ trợ kịp thời đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, đảm bảo các chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp cho người lao động; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Tại hội nghị giao ban và tổng kết công tác công đoàn năm 2022, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Hội nghị đã tiến hành suy tôn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, bầu trưởng, phó khối năm 2023 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023.