thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 6 khoa xii tao su thong nhat tu nhan thuc den hanh dong
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ dự ước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017. Theo đó, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến nay nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh trong năm 2017 đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: Dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,6%; giá trị xuất khẩu trên địa bàn dự ước đạt 23 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ; tỷ lệ giảm nghèo giảm 2% so với năm 2016, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Trong thu hút đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2016, Thái Nguyên tiếp tục duy trì ở tốp 7/63 tỉnh, thành phố. Các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh cũng đang được tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và sự tác động của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII đối với đời sống xã hội, cũng như sự phát triển của địa phương nói riêng và đất nước nói chung trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới Hội nghị những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đối với công tác triển khai thực hiện nghị quyết, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII; Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức thông tin, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Theo đó, việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, theo nguyên tắc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định, hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý nghĩa khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp.

Mục tiêu, mỗi năm toàn tỉnh Thái Nguyên giảm 2,5% biên chế, đến năm 2021 sẽ đảm bảo giảm 10% chỉ tiêu biên chế Nhà nước, đồng thời từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt, tỉnh Thái Nguyên tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh và bổ nhiệm cán bộ từ ngày 20/10/2017; việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Tỉnh cũng sẽ có phương án bố trí đủ nguồn lực và cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, với Kế hoạch triển khai được xây dựng chi tiết, cụ thể theo lộ trình từng năm và cả giai đoạn.

Trước chủ trương đúng đắn và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần này, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thể hiện sự đồng thuận cao. Đặc biệt, thực hiện tư tưởng chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã đề xuất được nghỉ hưu theo chế độ trước thời hạn, nhằm tạo điều kiện để tỉnh sắp xếp lại bộ máy chính trị ngay trong năm tiếp theo.

thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 6 khoa xii tao su thong nhat tu nhan thuc den hanh dong
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi, thảo luận với các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Minh Thúy

Phấn khởi trước những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trên tinh thần đoàn kết, đổi mới của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần quan trọng trong hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2017. Đối với Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, các đồng chí đều khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và tính đúng đắn của Nghị quyết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thể hiện sự đồng tình, nhất trí đối với chủ trương, định hướng và các bước triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng tin tưởng, với sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị và lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của tỉnh sẽ đạt hiệu quả cao.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các ý kiến trao đổi tại hội nghị đều là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ trong quá trình công tác của bản thân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện chủ trương định hướng của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qua đó sớm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.