thuc hien hieu qua cong tac to chuc xay dung dang xay dung he thong chinh tri va doi ngu can bo cong chuc vien chuc da ps
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

6 tháng đầu năm 2020, 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12, khóa XII và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm; tập trung tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã có 29/36 địa phương, cơ quan, đơn vị được lựa chọn thực hiện thí điểm đã tổ chức thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng; 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện sắp xếp và giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trên 540 đơn vị hành chính cấp xã. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, cũng như đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2020, đã hoàn thành việc sắp xếp những đơn vị hành chính cấp xã không đạt chuẩn theo quy định; bố trí 146/146 xã, thị trấn có công an chính quy; 100% chi bộ cơ sở hoàn thành Đại hội đúng kế hoạch và tổ chức thành công 22 Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Về Đại hội cấp trên cơ sở, 2 Đại hội điểm đã diễn ra trang trọng, nội dung, quy trình thực hiện đảm bảo đúng quy định; các Đảng bộ còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 8/2020. Tham mưu ban hành Đề án về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với 350 đại biểu. Công tác rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức một số Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã thông tin cụ thể tình hình triển khai công tác 6 tháng đầu năm ở đơn vị, địa phương mình; nêu bật một số mô hình, cách làm mới, hiệu quả trong đổi mới, sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ… Đồng thời, phân tích một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị hệ thống tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong cả nước bám sát vào 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phối hợp tham mưu triển khai các nội dung được Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa XII và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua; cũng như chuẩn bị các nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách…/.