thuc hien chat che chinh sach tai khoa tien te thuong mai dau tu
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Năm 2018, ngành Tài chính đã tập trung thực hiện nhiệm vụ điều hành thu - chi ngân sách quyết liệt, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giữ bội chi ngân sách, nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép. Tính đến hết ngày 31/12/2018, thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt trên 1.420 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách Trung ương tăng 4,3%, thu ngân sách địa phương tăng 12,5% dự toán. Về chi ngân sách Nhà nước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%. Riêng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước vẫn chậm, đạt trên 67% dự toán. Bội chi ngân sách Nhà nước dưới 3,6% GDP, nợ công dưới 61%. Toàn ngành Thuế cũng đã xử lý và thu hồi gần 32.000 tỷ đồng tiền nợ thuế; cơ quan Hải quan đã xử lý và thu hồi trên 1.500 tỷ đồng nợ thuế. Các thủ tục hành chính được ngành Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện....

Bên cạnh kết quả đã đạt được thì việc cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư công còn chậm; tình trạng nợ đọng thuế còn lớn, giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm; chi sai quy định, vượt tiêu chuẩn, định mức còn xảy ra ở một số đơn vị; cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn đầu tư còn chậm so với yêu cầu. Năm 2019, ngành Tài chính phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.411 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa gần 1.170 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách là trên 1.600 nghìn tỷ đồng...

Đối với tỉnh Thái Nguyên, thu ngân sách năm 2018 của tỉnh đạt trên 15.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 11.840 tỷ đồng, còn lại là thu hoạt động xuất nhập khẩu. Các chỉ tiêu thu ngân sách vượt kế hoạch năm tập trung vào thuế thu nhập cá nhân, thu khác ngân sách, thuế bảo vệ môi trường, cấp sử dụng đất...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành Tài chính, Thuế, Hải quan, các bộ, ngành, địa phương…Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tiến độ thu ngân sách Nhà nước; việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn vay còn dàn trải; hiệu quả đầu tư công còn thấp, tình trạng chi sai quy định vượt tiêu chuẩn định mức vẫn còn xảy ra, tình trạng mua bán hóa đơn, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt công tác tài chính, ngân sách năm 2019, Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan thực hiện chặt chẽ chính sách tài khóa tiền tệ, thương mại, đầu tư; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước; quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan./.