Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV
Hội nghị thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này Ban Pháp chế chủ trì thẩm tra 13 nội dung phối hợp thẩm tra 11 nội dung, theo đó các Tờ trình dự thảo Nghị quyết được nhiều đại biểu quan tâm như: Giao biên chế công chức hành chính quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2023; quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê mượn ở nhờ trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ thường xuyên hành chính cho chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Đối với các báo cáo năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác tòa án các, đại biểu đề nghị cần đánh giá kỹ hơn về tình hình phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đưa ra các giải pháp cụ thể. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu tiếp tục hoàn chỉnh nội dung các đề án tài chính để trình các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến theo đúng thời gian quy định, đối với các nghị quyết còn nhiều ý kiến khác nhau Đề nghị các sở ban ngành liên quan phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tổng hợp để báo cáo thường trực HĐND tỉnh.