Thái Nguyên: Từng bước nâng cao các chỉ số hài lòng của hợp tác xã
Ảnh minh họa.

Trong đó, đáng chú ý, giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn, chủ động tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, chia sẻ thông tin và tham gia thực hiện các chính sách. Chỉ đạo Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tạo điều kiện thuận lợi giúp hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn vay, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính triển khai Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025; ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã về kỹ thuật, công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến; coi đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá. Trên cơ sở kết quả khảo sát Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hằng năm tổng hợp những tồn tại, vướng mắc, khó khăn nhằm đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp khắc phục, từng bước nâng cao các chỉ số hài lòng của hợp tác xã trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể./.