thai nguyen tap trung thuc hien hieu qua nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Ảnh minh họa. Ảnh: Cẩm Vân

Theo đó, đã có 20/20 cơ quan thuộc UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Dự kiến khi thực hiện số lãnh đạo cấp Phó Giám đốc Sở sẽ giảm 2 người; số phòng giảm 48 phòng; số chi cục và tương đương giảm 5. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 95 đầu mối do sáp nhập, tổ chức lại hoặc giải thể; chuyển 19 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Bên cạnh đó, hàng năm, thực hiện giảm trung bình 2,5% biên chế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; hiện đã tinh giản trên 1.500 biên chế, đảm bảo đến đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 theo kế hoạch đề ra.

Về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và xóm, tổ dân phố chưa đạt chuẩn theo quy định, hiện nay, đã sáp nhập 4 đơn vị xã, phường thuộc huyện Định Hóa và thành phố Sông Công; sáp nhập trên 250 xóm, tổ dân phố để thành lập mới hơn 140 xóm và giảm 129 xóm.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa các Nghị quyết Trung ương 6, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra./.