Thái Nguyên: Gia tăng giá trị ngành lúa gạo
Tính đến năm 2020, diện tích lúa đạt 70 nghìn ha

Những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, áp dụng phương pháp canh tác lúa tiên tiến vì thế mà năng suất lúa tăng qua các năm, duy trì sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 360kg/người/năm.

Trong thời gian tới, sản xuất ngành lúa gạo phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tỷ lệ giống lúa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu nội tiêu trong tỉnh./.