thai nguyen day manh phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sát sao, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia một cách tự giác, tích cực. Phong trào đã có những sáng kiến, cách làm linh hoạt, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Trong năm, đã có trên 3.000 gương người tốt, việc tốt; gần 280.000 gia đình, hơn 2.300 xóm, bản, tổ dân phố và gần 1.500 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp. Cùng với đó, nguồn kinh phí cho các hoạt động còn thấp; nhận thức của người dân một số địa phương còn hạn chế; phong trào có sự phát triển nhưng chưa đều; một số thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa được quản lý và sử dụng hiệu quả.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thái Nguyên quyết tâm: "Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên 88% gia đình; 84% xóm bản, tổ dân phố và 94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa".

Bên cạnh đó, tiếp tục nhân rộng phong trào khắp trên địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Phát triển phong trào đi đôi với việc nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân gắn với phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể, đơn vị để tạo nên động lực thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh./.