Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Năm 2024, Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,5%

Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo quyết liệt của chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khả; công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2024, trong đó phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5%; Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 123 triệu đồng/người trở lên; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 19.515 tỷ đồng; 02 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%; Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%...

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương triển khai giải ngân vốn đầu công theo kế hoạch ngay từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế và dịch vụ xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước./.